Diensten » Bijzondere diensten

Bijzondere diensten

Christelijke feestdagen, bid- en dankdag

Het Kerstfeest, het Paasfeest en het Pinksterfeest zijn hoogtepunten in het kerkelijk jaar. Wij gedenken dan de geboorte en de opstanding van Christus, en de uitstorting van de Heilige Geest. Om extra stil te staan bij deze heilsfeiten, worden er ook op de tweede feestdagen diensten gehouden. Ook worden diensten gehouden op Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen.

Op de tweede woensdag in maart is het biddag en op de eerste woensdag van november dankdag. Een gebruik met heel oude wortels, tot in de geschiedenis van de vroege kerk en de joodse oogstfeesten. De achterliggende gedachte is, dat wij in alles diep afhankelijk zijn van de Heere. En wanneer wij weer overladen zijn met Zijn onverdiende gunstbewijzen, dan zullen wij hem daarvoor ootmoedig de dank en de eer geven. De Woordverkondiging van de morgendienst op bid- en dankdag zal heel eenvoudig zijn, gericht op de jonge kinderen, zodat ook zij het kunnen begrijpen.

Huwelijksdienst

Graag wijzen wij aanstaande bruidsparen op de mogelijkheid om hun huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en er Gods zegen over te vragen in de kerk. Waarheen kun je als man en vrouw beter de eerste gezamenlijke stappen zetten dan naar het kerkgebouw om Gods zegen te vragen over het pas begonnen huwelijk? Wie een kerkelijke bevestiging van hun huwelijk aan willen vragen moeten zodra de huwelijksdatum bekend is, contact opnemen met de predikant.

Voorafgaand aan de kerkelijke bevestiging van het huwelijk heeft de predikant een gesprek met het aanstaand bruidspaar over het christelijk huwelijk en de kerkdienst op de trouwdag. Van het bruidspaar wordt verwacht dat zij voor en in hun huwelijk hun leven inrichten volgens het Woord van God, en dat het bruiloftfeest in christelijke stijl gevierd zal worden.

Het is de gewoonte dat in de dienst de eigen predikant voorgaat . Het gebruik van het kerkgebouw is vrij. Er wordt een rondgang gehouden voor de kerkrentmeesters. Voor alle duidelijkheid: dit zijn ook erediensten die plaatsvinden in het midden van de gemeente, waarbij iedereen van harte welkom is.

Rouwdienst / begrafenis

Bij overlijden van een geliefde stelt de naaste familie de predikant daarvan in kennis, of men neemt contact op met de wijkouderling. Hierna zal zo spoedig mogelijk door de predikant of ouderling een bezoek worden gebracht aan de familie. In overleg met de familie en predikant stelt de begrafenisonderneming het tijdstip van begraven vast.

Het is de gewoonte dat in de dienst de eigen predikant (of pastoraal werker) voorgaat en een eigen organist(e) speelt. Voor de rouwdienst kan eventueel gebruik worden gemaakt van het kerkgebouw of van gebouw ‘Diakonia’. Voor het bespreken hiervan dient men contact op te nemen met de beheerder, Dhr.G.Damsteegt, telefoon 06-83245424 of diakonia@hervormdbleskensgraaf.nl .

Wanneer een familie rouw in de kerk wil brengen voor een overleden familielid, kunnen er plaatsen in de kerk worden gereserveerd. Zowel in de kerk als in ‘Diakonia’ mogen tijdens de plechtigheid geen bloemen aanwezig zijn. Graag willen wij benadrukken dat iedereen welkom is om deze samenkomsten bij te wonen. Het gaat  immers om een rouwdienst i.v.m. het overlijden van een gemeentelid.

Het graf van een christen is geheiligd door de begrafenis en opstanding van Christus. Daarom zal in geval van crematie geen kerkelijke medewerking aan de rouwplechtigheid worden verleend. Naast de pastorale aandacht voor het verdriet en de rouw van hen die achterblijven is de zin van een kerkelijke begrafenis vooral daarin gelegen dat het eeuwig blijvend Woord van God, dat ook bij een begrafenis vertolkt mag worden, de enige troost in leven en sterven bevat.

Aangepaste kerkdienst voor andersbegaafden

Eén keer per jaar wordt er in de gemeente een aangepaste kerkdienst gehouden. Deze dienst is qua liturgie hetzelfde als een "gewone" kerkdienst, maar is toegespitst op onze mindervalide medemensen.

Dovendienst

Bij een dovendienst brengt een tolk door middel van gebaren de inhoud over aan dove en slechthorende gemeenteleden en gasten. Meer informatie is hier te vinden.

Verenigingen