Diensten » Rondom de Eredienst

Rondom de Eredienst

Plaats

Onze Hervormde Gemeente beschikt over een prachtig kerkgebouw, verrezen als wederopbouwkerk, nadat het oude kerkgebouw in het begin van de Tweede Wereldoorlog door een Duits bombardement onherstelbaar was verwoest. Het klassiek ogende naoorlogse kerkgebouw is schitterend gelegen aan het riviertje de Graafstroom. Uit de oude Hervormde Kerk zijn diverse meubelstukken herplaatst in de nieuwe kerk: de preekstoel, het koorhek en diverse herenbanken.

In 1972 is het oude orgel door een nieuw orgel vervangen. In 2004 heeft een grondige restauratie plaatsgevonden en is de hele fundering van de kerk vervangen.

Sinds het najaar van 2004 is er in de grote zaal van Zorgwooncentrum ‘Graafzicht’ de mogelijkheid om via beeld en geluid de kerkdienst bij te wonen.

Tijdstip

De gemeente komt op zondag tweemaal samen rondom de bediening van Woord en sacrament. De gemeente komt samen om het Woord te horen en de sacramenten te gebruiken, de Naam van de Heere aan te roepen in gebed en dankzegging, om haar gaven af te zonderen voor de onderhouding van de dienst van de Heere en de christelijke barmhartigheid en om de lof van de Heere te zingen. De diensten vangen aan om 9.30 uur en 18.30 uur.

Orgelspel tijdens de dienst

Het orgelspel wordt tijdens de morgendiensten afwisselend verzorgd door hoofdorganist dhr. L. Terlouw (eenmaal per twee weken)  en een van de andere organisten. De avonddiensten bij toerbeurt door de organisten mw. G. van der Rhee-Verkerk , dhr. J.K. van der Hoog en dhr. R.Prins. Voor de dienst speelt de organist een meditatief voorspel als voorbereiding op de eredienst. De organisten houden met de keuze van de muziek rekening met het kerkelijk jaar.

Aanvangspsalm

Na het inleidend orgelspel worden aan het begin van iedere dienst twee psalmverzen gezongen, die op de psalmborden staan aangegeven. In de morgendienst betreft het een psalm die door de kinderen van de School met de Bijbel wordt geleerd. ’s Avonds zingt de gemeente het hele psalmboek door.

Voorbede

In de eredienst wordt voorbede en/of dankzegging gedaan. Gemeenteleden in verdrietige, zorgelijke of vreugdevolle omstandigheden worden met name genoemd. Wij bidden voor nabestaanden van overleden gemeenteleden, voor gemeenteleden die in het ziekenhuis opgenomen worden of er verblijven. Wij danken bij thuiskomst uit het ziekenhuis, als er een huwelijksjubileum gevierd mocht worden, als gemeenteleden verloven of trouwen of als er een baby is geboren. Mocht u/jij om deze of andere redenen behoefte hebben aan voorbede of dankzegging, dan kunt u ten alle tijde een verzoek richten aan de predikant of bij diens afwezigheid bij de scriba. 

Leerdienst

In de prediking wordt in onze gemeente zoveel mogelijk de gang van het kerkelijk jaar gevolgd. De avonddienst is, wanneer onze eigen predikant voorgaat, een leerdienst, waarin onder andere de stof van de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld.

Extra geluidsvoorziening

Op de geluidsinstallatie van de kerk is een ringleiding aangesloten. Deze is bestemd voor mensen met een hoortoestel, die als zij dat wensen op de ringleiding kunnen overschakelen.

Zitplaatsen

De zitplaatsen in de kerk zijn vrij.

Collecten (collectebonnen)

Tijdens de eredienst worden doorgaans 2 rondgangen gehouden. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de eredienst, de tweede voor de diaconie met verschillende diaconale doelen. Bij de uitgang van de kerk hangen zendingsbussen waar u een gave voor de zending in kunt doen. Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij Chr. Boekhandel ‘De Bouwsteen’, Lindenstraat 2. Er zijn collectebonnen te koop met een waarde van € 0,50,€ 1,00 en € 5,00. Deze zijn verkrijgbaar in aantallen van 20 stuks per vel. De collectebonnen zijn te gebruiken voor alle collecten en doordeweekse activiteiten. Door gebruik te maken van collectebonnen kunt u deze giften aantonen bij de belastingdienst.

Opname kerkdienst

De zondagse kerkdiensten worden opgenomen. Wanneer een gemeentelid van een bepaalde dienst een CD wil hebben, is dit tegen vergoeding mogelijk (€ 2,00).Te bestellen bij Chr.Boekhandel "De Bouwsteen". Telefoon 0184-694699

Van bijzondere diensten, zoals trouw-, doop- en belijdenisdiensten krijgen alle betrokkenen een CD.

Kerkradio

Als het vanwege chronische ziekte of ouderdom niet meer mogelijk is om naar de kerk te komen, is het mogelijk de erediensten mee te maken via de kerkradio. Gemeenteavonden, Bijbellezingen en de avond- en weeksluitingen in Woonzorgcentrum Graafzicht worden in vrijwel alle gevallen ook uitgezonden. Ook als u jonge kinderen hebt, is het mogelijk om kerkradio aan te vragen. Voor een nieuwe aansluiting kunt u zich richten tot dhr  A.B.Jongeneel, Heulenslag 2 , telefoon 691785.

Wie kerkradio heeft, krijgt ieder jaar de gelegenheid zijn/haar bijdrage over te maken d.m.v. een aangeboden acceptgirokaart.

Kinderoppas

Tijdens de morgendienst is er kinderoppas voor de kleine kinderen (in principe tot en met vier jaar), zodat de ouders in de gelegenheid zijn om samen naar de kerk te gaan. De kinderen kunnen naar de oppasdienst worden gebracht in gebouw ‘Diakonia’. Als een kind regelmatig in de oppasdienst komt, wordt van de moeder verwacht dat zij zich opgeeft om van tijd tot tijd te helpen bij het oppassen. Degenen die helpen worden om 9.00 uur in de oppaszaal verwacht. De organisatie is in handen van mevr. H.Maris ,Zwaluwstraat 9 en bij mevr. M. Brand, Hondsdrafstraat 13.

Verenigingen