Onze gemeente » Belijdenis van het geloof

Belijdenis van het geloof

Eenmaal per jaar kan in de eredienst Openbare Geloofsbelijdenis worden afgelegd. Het persoonlijk belijden van de Naam van Jezus Christus staat in deze dienst centraal. De bevestiging tot lidmaat geeft een kerkelijk recht van toegang tot het Heilig Avondmaal, maar een juiste zelfbeproeving blijft steeds noodzakelijk. Het doen van belijdenis is aan de ene kant een persoonlijke zaak, aan de andere kant doen wij belijdenis van het geloof en de leer van de zaligheid, zoals geopenbaard in het Woord van God. Met het oog hierop acht de kerkenraad het wenselijk dat vooraf de ‘gewone’ catechese is doorlopen. Wie tot lidmaat bevestigd wil worden, moet ook een seizoen belijdeniscatechese gevolgd hebben. Men wordt als lidmaat door de kerkenraad aangenomen na onderzoek van kennis van de leer van de kerk en de motieven tot het doen van Openbare Belijdenis van het Geloof ten overstaan van de kerkenraad.