Onze gemeente » Geboorte en Heilige Doop, Doopconsent en Doopbewijs

Geboorte en Heilige Doop, Doopconsent en Doopbewijs

Geboorte en Heilige Doop

Na kennisgeving van een geboorte aan de pastorie en aan de scriba, wordt in de eerstvolgende kerkdienst dankzegging en voorbede gedaan.

Door de predikant wordt een kraambezoek gebracht, de wijkouderling en diaken brengen een doopbezoek Tijdens dit bezoek wordt met beide ouders gesproken over de voorbereiding naar de doop.

Voor Zijn heengaan naar de hemel heeft Jezus Zijn volgelingen opgedragen: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’ (Mattheüs 28 vers 19a).
Om gehoor te geven aan deze opdracht is er in de regel eenmaal per 6 weken gelegenheid uw kind te laten dopen.De Heilige Doop wordt bediend tijdens de morgendienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken op de doopzitting, waarvan tijd en plaats in de kerkbode vermeld worden en die vanaf de kansel bekend worden gemaakt.
Op deze doopzitting worden, indien mogelijk, zowel de vader als moeder verwacht. Op deze zitting vindt een gesprek plaats over de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop. In verband met de gegevens voor de kerkelijke stand is het nodig dat de doopouders het trouwboekje meenemen. Ter herinnering aan de Heilige Doop wordt na de doopdienst een doopkaart aan de ouders overhandigd. Het zogenoemde na-doopbezoek wordt gezamenlijk gehouden met alle ouders die in het voorgaande jaar hun kind ten doop hebben gehouden. Tijdens deze avond komt als thema aan de orde: het verbond en de verantwoordelijkheid die de ouders hierin dragen. De ouders ontvangen vooraf het boekje van ds. A.J. Mensink: ‘Genade als erfgoed’.

Doopconsent

Ouders, die een doopconsent verlangen om hun kind elders te laten dopen, kunnen dit consent via de bovengenoemde doopzitting aanvragen.

Doopbewijzen

Diegenen, die in een andere gemeente (gaan) wonen en daar belijdenis van het geloof willen afleggen, kunnen hun doopbewijs opvragen bij de scriba.